PHP中BC函数任意精度数学

cfn
2021-01-09
424

BCADD 2个任意精度数字相加

// 精确加法运算 $left_operand = 520; $right_operand = 50; echo bcadd($left_operand, $right_operand, 2); // 运算结果: 570.00

BCSUB 2个任意精度数字相减

// 精确减法运算 $left_operand = 520; $right_operand = 50; echo bcsub($left_operand, $right_operand, 2); // 运算结果: 470.00

BCMUL 2个任意精度数字相乘

// 精确乘法运算 $left_operand = 520; $right_operand = 50; echo bcmul($left_operand, $right_operand, 2); // 运算结果: 26000.00

BCDIV 2个任意精度数字相除

// 精确除法运算 $left_operand = 520; $right_operand = 50; echo bcdiv($left_operand, $right_operand, 2); // 运算结果: 10.40

BCCOMP 2个任意精度大小比较

如果两个操作数相等则为0,左边比右边大返回1,否在返回-1

// 精确比大小 $left_operand = 520; $right_operand = 50; echo bccomp($left_operand, $right_operand, 2); // 运算结果: 1

BCMOD 对任意精度数取模

// 对任意精度数取模 $left_operand = 520; $modulus = 500; echo bcmod($left_operand, $modulus); // 运算结果: 20

BCPOW 精确计算乘法

// 精确计算乘法 $left_operand = 2; $right_operand = 5; $scale = 2; echo bcpow($left_operand, $right_operand, $scale); // 运算结果: 32.00

BCSCALE 设置所有BC函数,保留的小数位

// 设置所有BC函数,保留的小数位 bcscale(3); $left_operand = 2; $right_operand = 5; echo bcpow($left_operand, $right_operand); // 运算结果: 32.000

BCSQRT 计算数字的二次方根

// 计算数字的二次方根 $operand = 2; $scale = 3; echo bcsqrt($operand, $scale); // 运算结果: 1.414
评论 1